Klik om naar de homepage te gaan

Indices

De duurzaamheid van een gebouw of wijk wordt in GreenCalc+ uitgedrukt in één overzichtelijk getal, de milieu-index. Hierbij wordt het gebouw of de wijk beoordeeld op de aspecten energiegebruik, watergebruik en materiaalgebruik.

In GreenCalc+ wordt een onderscheid gemaakt in de milieu-index gebouw (MIG), milieu-index bedrijfsvoering (MIB) en de eigen-index. Daarnaast kent GreenCalc+ ook nog de milieu-index portefeuille (MIP), die niet direct uit GreenCalc+ rolt, maar wel met het programma bepaald kan worden. Hieronder vindt u een toelichting op deze verschillende begrippen.

Wilt u meer informatie over de nieuwe referentie voor klinische-gezondheidszorggebouwen, klik dan hier.

Milieu-Index Gebouw (MIG)

De MIG geeft de duurzaamheid van een gebouw weer, onafhankelijk van het gedrag van de gebruiker die in het gebouw gehuisvest is. De MIG maakt het mogelijk om gebouwen met een zelfde gebruiksfunctie onderling te vergelijken.

De MIG wordt berekend door de duurzaamheid van het pand te vergelijken met de duurzaamheid van een standaard gebouw uit 1990. Het standaard refererentiegebouw uit 1990 heeft een MIG waarde van 100. Wanneer een gebouw duurzamer is dan het referentiegebouw uit 1990, dan zal de MIG waarde boven de 100 uitkomen. Gebouwen met een MIG-waarde onder 100, zijn minder duurzaam dan een gebouw uit 1990.

In GreenCalc+ wordt dus altijd een vergelijking gemaakt met de gemiddelde bouwwijze uit 1990. Om dit mogelijk te maken, zijn in GreenCalc+ standaard referentiegebouwen 1990 opgenomen. Wanneer een gebouw vergeleken wordt met deze vastgelegde referentiegebouwen, dan mag men spreken over een milieu-index. Stelt men zelf een referentiegebouw vast waarmee vergeleken wordt, dan is er sprake van een 'eigen-index'.

De MIG is bedoeld om gebouwen binnen de eigen gebruiksfunctie te vergelijken. Wanneer gebouwen met een verschillende gebruiksfunctie vergeleken worden op hun MIG-waarde, dan kan dit een vertekend beeld geven. Zo betekent een MIG van 190 voor kantoren een ander maatregelpakket dan voor bijvoorbeeld woningen of onderwijs. De Rijksoverheid heeft in het kader van duurzaam inkopen voor kantoren in haar beleid een MIG van minimaal 200 geeist (o.b.v. GreenCalc+ versie 2.2). Deze index is specifiek opgesteld voor kantoren. Voor andere gebruiksfuncties kan het onverkort overnemen van deze eis leiden tot veel zwaardere of juist minder zware maatregelen.

Milieu-Index Bedrijfsvoering (MIB)

De MIB is ontwikkeld om ook inzichtelijk te kunnen maken of een gebouw op een duurzame manier gebruikt wordt. De MIB waarde wordt op een vergelijkbare manier berekend als de MIG waarde, maar nu wordt er rekening gehouden met het gedrag van de gebruiker van het gebouw. Heeft de gebruiker bijvoorbeeld een contract voor groene stroom afgesloten, dan leidt dit tot een forse verbetering van de MIB waarde (terwijl de MIG waarde gelijk blijft). Ook het intensiever gebruiken van een gebouw of het gebruik van zeer energiezuinige kantoorapparatuur (= inkoopbeleid) leidt tot een verbetering van de MIB.

De MIB waarde zal gelijk zijn aan de MIG waarde wanneer de gebruiker van het gebouw zich 'standaard' gedraagt. De MIB waarde laat dus zien in hoeverre de potenties van het gebouw gebruikt worden, en mogelijk zelfs nog verbeterd worden door een bewust gebruik van het gebouw.

De MIB kan alleen bepaald worden als de (toekomstige) gebruiker van het gebouw bekend is.

Milieu-Index Portefeuille (MIP)

Met de MIP kan de milieuprestatie van een vastgoedportefeuille inzichtelijk gemaakt worden. Er is dan sprake van een verzameling van gebouwen waarvoor een GreenCalc+ berekening beschikbaar is. Deze resultaten kunnen gesommeerd worden tot een milieu-index portefeuille. De MIP biedt ook de mogelijkheid om ook de invloed van een eigen duurzame opwekking die zich buiten het perceel van de gebouwen bevindt (bijvoorbeeld een windmolen), te waarderen.

De MIP rolt niet automatisch uit GreenCalc+. Indien u meer informatie wenst de ontvangen over het exact berekenen van de MIP waarde, dan kunt u contact opnemen met greencalc@dgmr.nl. 

Eigen index

Als er geen standaard referentie 1990 voor een gebouwfunctie beschikbaar is, dan kan in GreenCalc+ door de rekenaar ook zelf een referentie 1990 opgegeven worden. Er is dan echter geen sprake meer van een milieu-index, maar van een 'eigen index'. Deze 'eigen index' is, vanwege een gewijzigde referentie, niet meer te vergelijken met milieu-indices van andere gebouwen.