Thema's - Paris Proof

Sectorale Routekaarten

In 2050 moeten alle gebouwen in Nederland Paris Proof zijn. DGBC probeert met het Deltaplan Duurzame Renovatie dat doel tien jaar naar voren te halen. Om die verduurzaming te versnellen, ontwikkelt het Deltaplan Routekaarten voor sectoren en gebouwen. Zo'n Routekaart helpt jou ook om de verduurzaming van jouw gebouw(en) te versnellen. 

Er zijn voor iedere sector routekaarten gemaakt of in de maak. Deze routekaarten laten zien hoe de doelstellingen van het Klimaatakkoord gehaald kunnen worden binnen die specifieke sector. Denk daarbij aan het inventariseren van het huidige gebouwenbestand, maar ook aan wet- en regelgeving en subsidies. Al die punten komen terug in de Routekaarten die de werkgroepen van het Deltaplan Duurzame Renovatie opstellen. 

Routekaart Kantoren

Deze routekaart beschrijft de ontwikkelingen in de kantorensector, de mogelijkheden en scenario’s om aan de doelen in uit het Klimaatakkoord te voldoen en de barrières die opgelost moeten worden om een versnelling te realiseren.  De Routekaart is opgesteld door de werkgroep Kantoren uit het Deltaplan Duurzame Renovatie. In de werkgroep zijn alle partijen uit de keten vertegenwoordigd, partijen met een ruime ervaring met ambitieuze vastgoedprojecten in de kantorensector. Sinds 2020 zijn de leden van de werkgroep Eindgebruikers opgenomen in de werkgroep Kantoren, zodat de hele keten vertegenwoordigd is.

Naar Routekaart Kantoren

 

Routekaart Logistiek

De Routekaart geeft allereerst een overzicht van de huidige stand van zaken en recente ontwikkelingen in de logistieke sector en schetst daarmee de uitgangssituatie. Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijkheden voor verduurzaming, de uitwerking van de maatregelenpakketten (in de Beslisboom Logistiek vastgoed) en de mogelijke scenario’s voor de sector om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen. Hierbij wordt ingegaan op de kansen, maar ook op de belemmeringen die de energiebesparing in de weg staan. Omdat de verduurzamingsopgave verder gaat dan energiebesparing, kiest de Werkgroep Logistiek voor een integrale benadering, waarbij ook ruimtelijke, materiële en landschappelijke aspecten worden meegenomen. Dat komt terug in thema’s zoals circulariteit, klimaatadaptatie, mobiliteit en energie-infrastructuur.
 

Naar Routekaart Logistiek

 

Routekaart Retail

DGBC voorziet dat een snellere verduurzaming van winkelvastgoed noodzakelijk is, voor de toekomst van de Nederlandse retailsector. Juist nu zijn veel winkeliers gebaat bij lagere lasten en dat kan: besparingen van 50 procent zijn goed haalbaar, zeker bij winkels zonder warenkoeling. Deze kansen en knelpunten staan centraal in de Routekaart Retail.

Naar de Routekaart Retail

Laatste nieuws

Woningen

Woningvoorraad doorgerekend: wat is er nodig voor Paris Proof?

Rondetafel circulair inspecteren november 2022

Rondetafelgesprek: haken en ogen aan circulaire inspectie

Controle van diepste kelder tot hoogste zonnepaneel

Controle van diepste kelder tot hoogste zonnepaneel